Billboard

Odlučili ste otići u shopping, na benzinsku, posao, vrtić, predstavu, ljetovanje ili zimovanje, kod doktora ili frizera, uvijek je tu! Ne, on nije majka, žena, ljubavnica ili baka, već naš, sve prisutni billbooooard!!!

 • više od 2000 površina
 • homogena mreža
 • masovni nacionalni doseg
 • premium medij
 • pano velikog formata – 504 x 238 cm
 • 24/7
 • PUSH medij
 • nacionalni, regionalni i lokalni doseg

Cjenik zakupa

                                        Cjenik zakupa Billboard plakatnih površina 504 x 238 cm i 400 x 300 cm

KATEGORIJA

CIJENA (KN)

CIJENA (EUR)

*VAC = VA x ROTS

14 dana

14 dana

AA

1.950,00

260,00

A

1.800,00

240,00

B

1.515,00

202,00

C

1.200,00

160,00

D

975,00

130,00

                                             U slučaju promjene tečaja većeg od 5%, izvršitelj usluge ima pravo promjene tečaja. PDV nije uračunat u cijenu.

Manipulativni troškovi

Manipulativni troškovi obuhvaćaju cjelokupnu logistiku distribucije po Republici Hrvatskoj do pripreme plakata za mokro lijepljenje i iznose (PDV nije uračunat u cijenu):

 • do 10 površina 130 kn po površini
 • 11- 49 površina 110 kn po površini
 • 50 – 99 površina 75 kn po površini
 • 100 i više površina paušalno 7.500,00 kn neto

Zakup kampanja u ljetnoj sezoni

Za zakup oglasnih površina isključivo u priobalnom području u periodu od 20.6. – 15.8. cijena zakupa je 30% viša.
Za kampanje koje sadrže 30% površina u kontinentalnom dijelu Hrvatske, cijena zakupa je bez sezonskog povišenja cijene.

Dodatne usluge

• Cijena promjene plakata u okviru redovitih termina iznosi 112,50 kn (15 Eur) neto po jednoj plakatnoj površini.
• Lijepljenje izvan redovitih termina lijepljenja naplaćujemo 200,00 kn (27 Eur) neto po površini.
• Plakatiranje sponzorskih kampanja naplaćuje se 525,00 kn (70 Eur) neto po površini za lokacije na području grada Zagreba, te 375 kn (50 Eur) neto za površine po ostaloj Hrvatskoj.

Cjenik je važeći od 01.03.2019.

Kalendar postave

Termini oglašavanja 2021. godina

OPĆI UVJETI POSLOVANJA outdoor akzent-a d.o.o., Krapinska 27, Zagreb

Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve klijente koji zakupljuju outdoor akzent – ove oglasne površine, ukoliko posebnim Ugovorom nije drugačije utvrđeno. Opći uvjeti u obliku priloga predstavljaju sastavni dio narudžbe i ugovora. Ovi Opći uvjeti poslovanja izmijenjeni i dopunjeni stupaju na snagu od 01.03.2019. godine.

Članak 1.

Narudžbe usluge oglasnih kampanja se vrše u pismenom obliku putem originalne narudžbenice.

Svaka narudžba mora sadržavati: broj i datum, naziv kampanje (kod direktnog klijenta) ili naziv trećeg lica kojem se pružaju usluge (kod agencija), vrstu i vrijednost usluga, količinu i veličinu površina i razdoblje kampanje. Dopune narudžbe se isto tako vrše pismeno.                                                         

Članak 2.

Za oglasne kampanje u dugoročnom zakupu, potvrđene pismenom narudžbom, otkazni rok je 60 dana. Ova odredba se primjenjuje za sve kampanje bez ugovora.

Članak 3.

Narudžbe iz čl. 1 naručitelj može uz pismeno obrazloženje stornirati bez naknade najkasnije 29 dana prije početka oglašavanja. U protivnom zaračunavamo:

·         50%  cjelokupne vrijednosti kampanje ukoliko se odustane 28 dana prije početka kampanje

·         75%  cjelokupne vrijednosti kampanje ukoliko se odustane do 14 dana prije početka kampanje

·         100%  cjelokupne vrijednosti kampanje ukoliko se odustane u roku manjem od 14 dana prije početka kampanje

outdoor akzent zadržava diskrecijsko pravo otkazati narudžbu/kampanju u bilo koje vrijeme.

Članak 4.

outdoor akzent ne odgovara za slučaj pljenidbe reklamnog/plakatnog materijala od strane trećih osoba bez obzira na razlog te ima pravo na naplatu ugovorene naknade u cijelosti.

Naručitelj snosi sve zakonske posljedice nezakonitog oglašavanja i obvezan je sve troškove i naknade štete koje proizađu iz istog podmiriti. U slučaju nezakonitog oglašavanja, povrede autorskih prava, naručitelj direktno preuzima odgovornost prema trećoj osobi što znači da naručitelj jamči da će u slučaju pokretanja postupaka s gore navedenog osnova protiv outdoor akzent-a, preuzeti svu odgovornost i troškove prema trećim osobama, kamate i troškove sudskog postupka. Naručitelj se također obvezuje outdoor akzent-u povratiti/isplatiti sve iznose i troškove koje bi outdoor akzent eventualno morao isplatiti s osnova protuzakonitog oglašavanja spornog sadržaja naručitelja.

Članak 5.

Cjenik usluga oglašavanja na outdoor akzent-ovim oglasnim površinama sastavni je dio općih uvjeta, i važeći od 01.03.2019. godine. Cijene su izražene u eurima, a preračunate u kune. Za slučaj promjene tečaja većeg od 5% izvršitelj usluge ima pravo promjene tečaja. 

Izmjene cjenika oglašavanja bit će objavljene najmanje 28 dana prije primjene istih.                

Članak 6.

Rok plaćanja izdanih faktura je 8 dana od izdavanja, ukoliko se ugovorne stranke drugačije ne dogovore. U slučaju nepravovremenog plaćanja outdoor akzent zaračunava zakonsku zateznu kamatu.

Na avansno plaćanje outdoor akzent odobrava 5% popusta.

Prigovor na račun prihvaćamo u roku od 5 dana od njegovog primitka, u suprotnom smatramo račun u cijelosti ispravnim i naplativim.

Članak 7.

Plakatne kampanje započinju prema Kalendaru postave plakata koji je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja. Kampanje mogu biti u trajanju od četrnaest dana ili više termina (ovisi o narudžbi) i produžuju se proporcionalno vremenu potrebnom za lijepljenje plakata na području cijele Hrvatske.

outdoor akzent će oglasnu kampanju zalijepiti u roku od 48 sati na području  grada Zagreba te u roku 96 sati na području cijele Hrvatske.

Iznimno može doći do produljenja roka lijepljena u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ili drugih uvjeta na koje outdoor akzent ne može izravno utjecati.

Članak 8.

outdoor akzent zadržava pravo fotografirati svoje oglasne površine bez obzira na oglase/kampanje koje se nalaze na istima te ih koristiti u vlastite promotivne i marketinške svrhe.

Članak 9.

Za kampanje humanitarnog, sportskog i kulturnog karaktera outdoor akzent odobrava posebne popuste, ovisno o slobodnim kapacitetima u tom razdoblju.

Članak 10.

U slučaju više sile te oštećenja panoa iz razloga koji se ne mogu pripisati krivnji outdoor akzent -a, isti se oslobađa odgovornosti realizacije narudžbe na tim lokacijama kao i naknade tako uzrokovane štete prema naručitelju. U tom slučaju se outdoor akzent obvezuje ponuditi alternativne, zamjenske površine za navedenu lokaciju.

outdoor akzent ne jamči da će za sve vrijeme kampanje oglasne površine biti funkcionalne i vidljive. Moguća su kratka razdoblja oštećenja ili ograničenja vidljivosti uzrokovana nevremenom, trećim osobama i slično, što ne daje pravo naručitelju da potražuje odštetu ili dodatne usluge bilo koje vrste.

Ukoliko dođe do slučaja nemogućnosti korištenja reklamnih površina uslijed zabrane od strane nadležnih vlasti, vlasnika zemljišta ili više sile, ugovor/narudžba se smatraju ništetnim i naručitelj nema pravo na odštetu, osim eventualnog povrata uplaćenog predujma za navedenu površinu.

Reklamacije su važeće u pismenom obliku i to 7 dana od datuma postave plakata s detaljnim opisom i fotografijama oštećenja. Nakon toga se reklamacije neće uvažiti.

Ukoliko kod zakupa digitalnih medija dođe do kvara na uređaju s posljedicom da emitiranje nije moguće, outdoor akzent je dužan osigurati alternativnu lokaciju istog formata i vrijednosti oglasnog prostora. Ukoliko klijent ne prihvati ponuđenu alternativnu lokaciju, outdoor akzent preuzima obavezu plaćanja odštete maksimalno u vrijednosti jednog perioda kampanje (14 dana).

Članak 11.

Naručitelj je dužan outdoor akzent -u 7 dana prije početka kampanje dostaviti pripremu za tisak plakata te dostaviti otisnute plakate na 3 dana prije lijepljenja, a najkasnije u ponedjeljak do 11 sati, na skladište outdoor akzenta, Zagreb, Fallerovo šetalište 22a, u sklopu poduzeća ‘Končar’, hala C. Ukoliko se kasni s isporukom pripreme za tisak plakata ili otisnutih plakata naručitelj je dužan platiti cijenu kampanje u cijelosti i nema pravo zahtijevati produženje kampanje te se obvezuje platiti trošak za naknadno lijepljenje plakata po cjeniku naknadnog/vanterminskog lijepljenja plakata.

outdoor akzent se obvezuje predmetne površine održavati u primjerenom stanju do kraja roka predviđenog za kampanju, naručitelj se obvezuje osigurati min. 20% više plakata.

Za slučaj da izvršitelj ne zaprimi rezervne plakate, izvršitelj nije odgovoran za loše stanje plakata tijekom kampanje.

Članak 12. 

outdoor akzent prikuplja i obrađuje osobne podatke ispitanika u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora te iste može prenositi povezanim osobama i ugovornim partnerima u svrhu izvršenja poslovnih procesa kao i nadležnim tijelima sukladno važećim propisima. Ispitanik ima pravo od outdoor akzenta zatražiti pristup osobnim podacima, njihov ispravak i brisanje/ograničavanje obrade, povući privolu za obradu osobnih podataka, podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka te ima pravo na prenosivost podataka drugom voditelju obrade. Ukoliko kao ispitanik smatrate da su Vaši osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, molimo Vas da nas kontaktirate slanjem e-mail poruke na dpo@outdoor-akzent.hr te zatražite odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka. Sve posebne okolnosti u vezi osobnih podataka, bit će dogovorene prilikom zasnivanja i tijekom izvršenja konkretnog poslovnog odnosa.

Članak 13.

Opći uvjeti poslovanja i obaveze koje proistječu iz Općih uvjeta poslovanja stupaju na snagu danom narudžbe oglasne kampanje ili potpisom Ugovora.

Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na neodređeno vrijeme ili do dopune istih.

Članak 14.

Eventualne sporove proizašle iz poslovnog odnosa sklopljenog Ugovorom i narudžbom usluga, a koji se temelje na ovim Općim uvjetima poslovanja, stranke u sporu rješavat će  sporazumno, a ukoliko to nije moguće, nadležan je sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 1.1.2019.

outdoor akzent d.o.o.