EPAMEDIA International
Početna  /  Proizvodi  /  Billboard  /  Opći uvjeti poslovanja
Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI ZAKUPA OGLASNIH POVRŠINA outdoor akzent-a

Opći uvjeti zakupa vrijede za sve klijente koji zakupljuju outdoor akzent – ove oglasne površine, ukoliko posebnim Ugovorom nije drugačije utvrđeno. Opći uvjeti su sastavni dio narudžbe i stupaju na snagu od 01.01.2018.

Članak 1.
Narudžbe zakupa oglasnih površina se vrše u pismenom obliku putem originalne narudžbenice. Svaka narudžba mora sadržavati: broj i datum, naziv kampanje (kod direktnog klijenta) ili naziv trećeg lica kojem se pružaju usluge (kod agencija), vrstu i vrijednost usluga, količinu i veličinu površina i razdoblje kampanje. Dopune narudžbe se isto tako vrše pismeno.

Članak 2.
Pismena narudžba dostavlja se outdoor akzent-u 45 dana prije početka kampanje oglašavanja. outdoor akzent je dužan istu u roku od 2 dana potvrditi ukoliko se stranke drugačije ne dogovore.

Članak 3.
Za oglasne kampanje u dugoročnom zakupu, potvrđene pismenom narudžbom, otkazni rok je 60 dana.
Ova odredba se primjenjuje za sve kampanje bez ugovora.

Članak 4.
Narudžbe se mogu stornirati najkasnije 40 dana prije početka oglašavanja. U protivnom zaračunavamo:
25% cijene kampanje ukoliko se odustane 40 dana prije početka kampanje
50% cijene kampanje ukoliko se odustane 30 dana prije početka kampanje
75% cijene kampanje ukoliko se odustane 15 dana prije početka kampanje

Članak 5.
outdoor akzent ne odgovara za slučaj pljenidbe reklamnog/plakatnog materijala od strane trećih osoba bez obzira na razlog te ima pravo na naplatu ugovorene naknade u cijelosti. Naručitelj snosi sve zakonske posljedice nezakonitog oglašavanja i obvezan je sve troškove i naknade štete koje proizađu iz istog podmiriti.

Članak 6.
Cjenik zakupa outdoor akzent oglasnih površina sastavni je dio općih uvjeta, i važeći od 01.01.2018. godine. Cijene su izražene u kunama, za slučaj promjene tečaja veće od 5% izvršitelj usluge ima pravo promjene tečaja.

Članak 7.
Rok plaćanja izdanih faktura je 8 dana od izdavanja, ukoliko se ugovorne stranke drugačije ne dogovore. U slučaju nepravovremenog plaćanja outdoor akzent zaračunava zakonsku zateznu kamatu. Na avansno plaćanje outdoor akzent odobrava 5% popusta.

Članak 8.
Plakatne kampanje započinju prema Kalendaru postave plakata koji je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja. Kampanje mogu biti u trajanju od četrnaest dana ili više termina (ovisi o narudžbi) i produžuju se proporcionalno vremenu potrebnom za lijepljenje plakata na području cijele Hrvatske. outdoor akzent se obvezuje zakupljene površine oblijepiti plakatima u roku od 48 sati na području grada Zagreba te u roku od 72 sata na području cijele Hrvatske.

Članak 9.
Naknadna postava plakata, izvan navedenih termina, naplaćuje se dodatno 200,00 kn + PDV (27 eur) po površini za billboard i city light površine te 187,50 kn + PDV (25 eur) po površini za city light scroller. Plakatiranje sponzorskih kampanja naplaćuje se 525,00 kn + PDV (70 eur) po površini za lokacije na području grada Zagreba, te 375 kn + PDV (50 eur) za lokacije po ostaloj Hrvatskoj. Plakatiranje sponzorskih kampanja humanitarnog i kulturnog karaktera naplaćuju se 300,00 kn + PDV (40 eur) po površini.

Članak 10.
outdoor akzent se obvezuje predmetne površine održavati u primjerenom stanju do kraja roka predviđenog za kampanju, naručitelj se obvezuje osigurati min. 20% više plakata. Naručitelj se obvezuje dostaviti plakate u gore navedenoj količini najkasnije 7 (sedam) dana prije početka kampanje. Za slučaj da izvršitelj ne zaprimi rezervne plakate, izvršitelj nije odgovoran za loše stanje plakata tijekom kampanje.

Članak 11.
U slučaju više sile te oštećenja panoa iz razloga koji se ne mogu pripisati krivnji outdoor akzent-a, isti se oslobađa odgovornosti realizacije narudžbe na tim lokacijama kao i naknade tako uzrokovane štete prema naručitelju. U tom slučaju se outdoor akzent obvezuje ponuditi alternativno rješenje za navedenu lokaciju. Reklamacije su važeće u pismenom obliku i to 7 dana od datuma postave plakata.
Ukoliko kod zakupa digitalnih medija dođe do kvara na uređaju s posljedicom da emitiranje nije moguće, outdoor akzent je dužan osigurati alternativnu lokaciju istog formata i vrijednosti oglasnog prostora. Ukoliko klijent ne prihvati ponuđenu alternativnu lokaciju, outdoor akzent preuzima obavezu plaćanja odštete maksimalno u vrijednosti jednog perioda kampanje (14 dana).

Članak 12.
Naručitelj je dužan outdoor akzent-u 7 dana prije početka kampanje dostaviti plakate i ostali propagandni materijal. Ukoliko kasni s isporukom plakata naručitelj je dužan platiti cijenu kampanje u cijelosti i nema pravo zahtijevati produženje kampanje.

Članak 13.
Opći uvjeti zakupa stupaju na snagu danom narudžbe oglasne kampanje.

Impressum Kontakti Lokacija ureda Registrirani klijenti Download